Kezdőlap Facebook játékszabályzat

Facebook játékszabályzat

 1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „Facebook és Twitter Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: UZINE Kft. (székhely: 1053 Bp. Veres Pálné u. 9.); továbbiakban: Szervező. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál), a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) illetve a www.youtube.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: YouTube, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) /Like / Feliratkozás kapcsolatot alakít ki az Szervező részvételi feltételekben megjelölt oldalaival. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjátékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com), az Instagram (www.instagram.com) és a YouTube (www.youtube.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook, az Instagram és a YouTube által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

A játékszabályzat megfelel a Facebook közösségi alapelveinek.

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A Játékban minden 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a www.facebook.com/geeklifemagazin/ Facebook oldal lájkolója. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 1. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék a felhívásban megjelölt időtartamig tart.

 1. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából lájkolja/követi/feliratkozik a részvételi feltételekben megjelölt oldalak bármelyikére és az adott felület játékra buzdító bejegyzéséhez hozzászólást (komment) fűz. Egy Játékos érvényesen egy Pályázatot küldhet be felületenként, de párhuzamosan mindhárom felületen küldhet be pályázatot. Amennyiben egy Játékos több Pályázatot küld be, az első beküldött pályázat tekinthető érvényesnek.

 1. NYEREMÉNYEK:

A játékfelhívásban megjelölt termék/termékcsomag.

A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

 

 1. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE:

A nyeremények kézbesítése futárszolgálattal vagy a Geek Life munkatársai által történik, előzetes adategyeztetést követően. A nyerteseket a Játék lezárást követően 5 munkanapon belül értesítjük Facebook kommentben és lehetőség szerint Facebook üzenetben, illetve a Geel Life Facebook oldalán, a saját kommentjére való reakcióval. Amennyiben a nyertesekkel az értesítést követően 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, helyettük pótnyertest hirdetünk –- és az eredeti nyertesek a továbbiakban nem lesznek jogosultak a nyereményre. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítés beérkezésétől számított maximum 60 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli.

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. KIZÁRÁS:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a következők észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból:

– nem sérthetik az emberi jogokat;

– nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;

– nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;

– nem jelenhetnek meg benne vallási vagy szexuális utalások;

– nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;

– nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket;

– nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket;

– nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;

– nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;

– nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;

– illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

Az adatkezelés célja:

Szervező a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

– a Játék eredményes lebonyolítása,

– a Játékos azonosítása,

– a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A nyertesek esetében a Játék lezárását követő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása, valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a GDPR 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően.

Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@tecworld.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja, illetve ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az Adatkezelő Játékos kérelmére írásban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel a Játékosról;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • a Játékos jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A Játékos kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

Az Adatkezelő a  Játékos kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

A  Játékos adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

A  Játékos kérelmére Adatkezelő törli a Játékos személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

A Játékos  a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Játékos jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett/Játékos kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Játékos észrevételével a Szervezőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségeken. Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Miskolci Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

https://birosag.hu/birosag-kereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A Játékban részt vevő Játékos(ok) részvételükkel tudomásul veszik, hogy:

– az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje. A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen IX. bekezdése szolgálja.

– hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni;

– a nyertes játékosok nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook és Twitter oldalán (https://www.facebook.com/geeklifemagazin/, és https://twitter.com/geeklifemoments), és a sorsolást követő 60 napig elérhetővé teszi.

A Szervező a nyertesek megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján őrzi meg, majd ezt követően törlésre kerülnek. 2020. január 26-án a Szervező törli a kezelésében lévő, és a játékban részt vevő oldalairól a nyertes Játékosok nevét.

A Geeklife.hu részletes és teljes adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: https://geeklife.hu/privacy-policy/

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook az Instagram és a YouTube semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook, Instagram and YouTube.

UZINE Kft.

Szervező